داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ، April's Month (ماه آوریل)

سطح : استارتر، مبتدی، ساده (Starter) ، زمان : گذشته ساده (Simple Past)

There was a nice little girl. She was 10 years old. Her name was April.
یه دختر کوچولوی خوب بود او ۱۰ ساله بود. اسمش آوریل بود
One day, April asked her parents why she was called April. Her mother answered that she was called April because she was born in April. The little girl was very happy to hear that. She liked her name.
یک روز آوریل از پدر و مادرش پرسید که چرا او را آوریل صدا می کنند. مادرش پاسخ داد که او را آوریل می نامند زیرا در ماه آوریل به دنیا آمده است. دخترک از شنیدن این حرف بسیار خوشحال شد. اسمش را دوست داشت
April really liked the month April, too. This was because she had her birthday in that month. Her parents made her a party. All her friends came and celebrated with her, and she received a lot of presents.
آوریل ماه آوریل را هم خیلی دوست داشت. این به این دلیل بود که آن ماه، تولدش بود. پدر و مادر او برایش مهمانی ترتیب دادند. همه دوستانش آمدند و با او جشن گرفتند و او هدایای زیادی دریافت کرد.
One day, her mother became pregnant and soon April had a little brother. Her brother was born in February. Everyone came to visit the family. Everyone suggested names for the new baby.
یک روز مادرش باردار شد و به زودی آوریل صاحب یک برادر کوچک شد. برادرش در ماه فوریه به دنیا آمد. همه به دیدار خانواده آمدند. همه اسم هایی برای نوزاد جدید پیشنهاد کردند.
April did not understand what the problem was. This looked very simple to her. She said that if the baby was born in February, the correct name was February!
آوریل متوجه نشد مشکل چیست. این برای او بسیار ساده به نظر می رسید. او گفت اگر بچه در ماه فوریه به دنیا آمده باشد، نام صحیح آن فوریه است!

داستان های کوتاه دیگر سطح مبتدی و ساده

Formula For Happiness   (فرمول خوشبختی)

Formula For Happiness (فرمول خوشبختی)

ادامه مطلب
Language Confusion (سردرگمی زبان)

Language Confusion (سردرگمی زبان)

ادامه مطلب
Nicole's Drums (درامز نیکول)

Nicole's Drums (درامز نیکول)

ادامه مطلب
Daniel Loves the Beach (دنیل عاشق ساحل است)

Daniel Loves the Beach (دنیل عاشق ساحل است)

ادامه مطلب

داستان های کوتاه دیگر سطح متوسط و پیشرفته

Work (کار)

Work (کار)

ادامه مطلب
The purpose of life (مقصد نهایی)

The purpose of life (مقصد نهایی)

ادامه مطلب
Food (غذا)

Food (غذا)

ادامه مطلب
Cristiano Ronaldo  (  کریستیانو رونالدو )

Cristiano Ronaldo ( کریستیانو رونالدو )

ادامه مطلب