داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ، The Lost Key (کلید گم شده)

سطح : متوسطه (Intermediate) ، زمان : گذشته استمراری (Past Continuous)، گذشته ساده (Simple Past)

Mary was running late for work. She had just realized that she couldn't find her office key. She checked her pockets, her bag, and even her car but couldn't find it anywhere. She was starting to panic because she had an important meeting that morning and couldn't afford to be late.
مری دیر به محل کارش رسید. او فهمید که نمی‌تواند کلید دفتر خود را پیدا کند. او کیف، جیب ها و حتی ماشین خود را بررسی کرد، اما هیچ کجا نتوانست کلید را پیدا کند. او شروع به وحشت کرد زیرا آن روز صبح جلسه مهمی داشت و نمی توانست دیر بیاید.
She called her colleague, John, and explained the situation to him. John told her not to worry and that he would come to her house to help her find the key. When he arrived, they searched every room in the house but still couldn't find the key.
او به همکارش جان تلفن کرد و وضعیت را برایش توضیح داد. جان به او گفت که نگران نباشد و او به خانه‌اش می‌آید تا به او کمک کند کلید را پیدا کند. وقتی جان رسید، آن‌ها همه اتاق‌های خانه را بررسی کردند، اما هنوز نتوانستند کلید را پیدا کنند.
Mary was about to give up when John suggested checking the garden. They went outside and searched through the plants and flowers. After a few minutes, John found the key lying in the grass near the front gate.
مری می خواست تسلیم شود که جان پیشنهاد کرد باغ را بررسی کند. آنها به بیرون رفتند و در میان گیاهان و گل ها جستجو کردند. پس از چند دقیقه، جان کلید را در چمن نزدیک دروازه جلویی پیدا کرد.
Mary was so relieved and grateful to John for his help. She made it to work on time and had a successful meeting. From then on, she made sure to keep her key in a safe place and always double-checked before leaving the house.
مری خیلی آسوده خاطر شد و از کمک جان سپاسگزار بود. او به موقع به کار خود رسید و جلسه موفقی داشت. از آن به بعد، او مطمئن شد که کلید خود را در مکانی امن نگه دارد و همیشه قبل از خروج از خانه دوباره چک کند.

داستان های کوتاه دیگر سطح مبتدی و ساده

Pete the cat I love my white shoes  (  پیتی گربه ، من کفش های سفیدم رو دوست دارم )

Pete the cat I love my white shoes ( پیتی گربه ، من کفش های سفیدم رو دوست دارم )

ادامه مطلب
Formula For Happiness   (فرمول خوشبختی)

Formula For Happiness (فرمول خوشبختی)

ادامه مطلب
Emily’s Secret (راز امیلی)

Emily’s Secret (راز امیلی)

ادامه مطلب
Act like the Others (همرنگ جماعت شو)

Act like the Others (همرنگ جماعت شو)

ادامه مطلب

داستان های کوتاه دیگر سطح متوسط و پیشرفته

Music  ( موسیقی )

Music ( موسیقی )

ادامه مطلب
Elevator (آسانسور)

Elevator (آسانسور)

ادامه مطلب
Wonderland  (  سرزمین عجایب )

Wonderland ( سرزمین عجایب )

ادامه مطلب
Iran  (  ایران )

Iran ( ایران )

ادامه مطلب