داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ، The beginner Doctor (دكتر تازه كار)

سطح : المنتری (Elementary) ، زمان : گذشته ساده (Simple Past)

When Dave Perkins was young, he played a lot of games, and he was thin and strong, but when he was forty-five, he began to get fat and slow. He was not able to breathe as well as before, and when he walked rather fast, his heart beat painfully.
هنگامی که دیو پرکینس جوان بود، او خیلی ورزش می کرد، و لاغر و قوی بود، اما هنگامی که چهل و پنج ساله شد، شروع به چاق شدن و تنبل شدن کرد. او قادر به نفس کشیدن مانند قبل نبود، و هنگامی که مقداری تندتر حرکت می کرد، ضربان قلبش به سختی می زد.
He did not do anything about this for a long time, but finally he became anxious and went to see a doctor, and the doctor sent him to hospital. Another young doctor examined him there and said, 'I don't want to mislead you, Mr Perkins. You're very ill, and I believe that you are unlikely to live much longer. Would you like me to arrange for anybody to come and see you before you die?'
او برای مدت طولانی در این باره کاری نکرد، اما در آخر نگران شد و به دیدن یک دکتر رفت، و دکتر او را به یک بیمارستان فرستاد. دکتر جوان دیگری او را در آنجا معاینه کرد و گفت: آقای پرکینس، من نمی خواهم شما را فریب دهم. شما بسیار بیمار هستید، و من معتقدم که بعید است شما مدت زمان زیادی زنده بمانید. آیا مایل هستید ترتیبی بدهم قبل از اینکه شما بمیرید کسی به ملاقات شما بیاید؟
Dave thought for a few seconds and then he answered, 'I'd like another doctor to come and see me.'
ديو برای چند ثانيه فكر كرد و سپس پاسخ داد، مايلم تا يک دكتر ديگر بيايد و مرا ببيند

داستان های کوتاه دیگر سطح مبتدی و ساده

Nicole's Drums (درامز نیکول)

Nicole's Drums (درامز نیکول)

ادامه مطلب
The lump of gold (یک تکه طلا)

The lump of gold (یک تکه طلا)

ادامه مطلب
April's Month (ماه آوریل)

April's Month (ماه آوریل)

ادامه مطلب
Pete the cat I love my white shoes  (  پیتی گربه ، من کفش های سفیدم رو دوست دارم )

Pete the cat I love my white shoes ( پیتی گربه ، من کفش های سفیدم رو دوست دارم )

ادامه مطلب

داستان های کوتاه دیگر سطح متوسط و پیشرفته

Food (غذا)

Food (غذا)

ادامه مطلب
Lionel Messi  (  لیونل مسی )

Lionel Messi ( لیونل مسی )

ادامه مطلب
Work (کار)

Work (کار)

ادامه مطلب
The beginner Doctor (دكتر تازه كار)

The beginner Doctor (دكتر تازه كار)

ادامه مطلب