داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ، Emily’s Secret (راز امیلی)

سطح : استارتر، مبتدی، ساده (Starter) ، زمان : حال ساده (Simple Present)

Emily is 8 years old. She lives in a big house. She has a huge room. She has many toys and she has a lot of friends. But Emily is not happy. She has a secret.
امیلی 8 سال سن دارد. او در یک خانه بزرگ زندگی میکند. او یک اتاق خیلی بزرگ دارد. او اسباب بازی و دوستان زیادی دارد. اما امیلی خوشحال نیست. او رازی دارد.
She doesn’t want to tell anyone about her secret. She feels embarrassed. The problem is that if nobody knows about it, there is no one that can help her.
اون نمیخواهد به کسی درباره رازش چیزی بگوید. او احساس شرمساری می کند. مشکل اینجاست که اگر کسی در مورد آن (رازش) چیزی نداند، نمی تواند به او کمکی کند.
Emily doesn’t write her homework. When there is an exam – she gets sick. She doesn’t tell anyone, but the truth is she can’t read and write. Emily doesn’t remember the letters of the alphabet.
امیلی تکالیف مدرسه خود را نمی نویسد. هنگامی که امتحان دارد، او مریض می شود. او به کسی چیزی نمی گوید اما واقعیت این است که او نمیتواند بخواند و بنویسد. امیلی حروف الفبا را به یاد نمی آورد.
One day, Emily’s teacher finds out. She sees that Emily can’t write on the board. She calls her after class and asks her to tell the truth. Emily says, “It is true. I don’t know how to read and write”. The teacher listens to her. She wants to help Emily. She tells her, “That’s ok. You can read and write if we practice together”.
روزی معلم امیلی این را میفهمد. او می بیند که امیلی نمی تواند بر روی تخته بنویسد. او امیلی را بعد از کلاس صدامیزند و از او میخواهد حقیقت را به او بگوید. امیلی می گوید "این درست است. من نمیدانم چطور بخوانم و بنویسم." معلم به او گوش میکند. او میخواهد به امیلی کمک کند. او به امیلی میگوید "مشکلی نیست. تو می توانی بخوانی و بنویسی اگر ما با هم تمرین کنیم".
So Emily and her teacher meet every day after class. They practice together. Emily works hard. Now she knows how to read and write.
پس امیلی و معلمش هر روز بعد از کلاس (همدیگر را) ملاقات میکنند. آنها با هم تمرین میکنند. امیلی به سختی کار میکند. حالا او میداند چگونه بخواند و بنویسد.

داستان های کوتاه دیگر سطح مبتدی و ساده

Anniversary Day (سالگرد ازدواج)

Anniversary Day (سالگرد ازدواج)

ادامه مطلب
Language Confusion (سردرگمی زبان)

Language Confusion (سردرگمی زبان)

ادامه مطلب
Pete the cat I love my white shoes  (  پیتی گربه ، من کفش های سفیدم رو دوست دارم )

Pete the cat I love my white shoes ( پیتی گربه ، من کفش های سفیدم رو دوست دارم )

ادامه مطلب
Act like the Others (همرنگ جماعت شو)

Act like the Others (همرنگ جماعت شو)

ادامه مطلب

داستان های کوتاه دیگر سطح متوسط و پیشرفته

Wonderland  (  سرزمین عجایب )

Wonderland ( سرزمین عجایب )

ادامه مطلب
The ugly duckling (جوجه اردک زشت)

The ugly duckling (جوجه اردک زشت)

ادامه مطلب
The purpose of life (مقصد نهایی)

The purpose of life (مقصد نهایی)

ادامه مطلب
Cristiano Ronaldo  (  کریستیانو رونالدو )

Cristiano Ronaldo ( کریستیانو رونالدو )

ادامه مطلب