داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ، Iran ( ایران )

سطح : متوسطه (Intermediate) ، زمان : گذشته ساده (Simple Past)

Once upon a time, in the heart of the Middle East, there was a country known as Iran. It was a land of ancient civilization, rich culture, and beautiful landscapes. The people of Iran were proud of their heritage and traditions, and they welcomed visitors from all around the world with open arms.
روایتی وجود دارد که در قلب خاورمیانه، کشوری به نام ایران وجود داشت. این سرزمین، سرشار از تمدن باستانی، فرهنگ غنی و مناظر زیبا بود. مردم ایران، به میراث و سنت‌های خود افتخار می کردند و آنها با آغوش باز از بازدیدکنندگان از سراسر جهان استقبال می کردند.
Iran has a long and complicated history, with many highs and lows. It has been conquered and ruled by various empires throughout the centuries, and it has seen war and conflict in modern times. But despite these challenges, the Iranian people have always shown resilience and perseverance.
ایران تاریخ طولانی و پیچیده ای دارد، با پستی و بلندی های فراوان. در طول قرن‌ها، این سرزمین، توسط امپراطوری‌های مختلف فتح و حاکمیت شده است و در دوران حاضر نیز جنگ و تنش را تجربه کرده است. اما با این همه چالش‌ها، مردم ایران همیشه مقاومت و استقامت نشان داده اند.
One of the things that Iran is most famous for is its beautiful architecture, which can be seen in its mosques, palaces, and gardens. The country is also known for its delicious cuisine, which features an array of aromatic spices and flavors.
یکی از مشهورترین ویژگی های ایران، معماری زیبایش است که در مساجد، قصور و باغ هایش دیده می شود. این کشور همچنین به خاطر غذاهای لذیذ خود که دارای مجموعه ای از ادویه ها و طعم های معطر است، معروف است.
Despite misconceptions and stereotypes that exist about Iran, the country is full of warmth, hospitality, and kindness. Iranians are proud of their country and their culture, and they are always eager to share it with others.
با وجود تصورات غلط و کلیشه ای که در مورد ایران وجود دارد، این کشور مملو از گرمی، مهمان نوازی و مهربانی است. مردم ایران به کشور و فرهنگ خود افتخار می کنند و همواره مشتاقانه آن را با دیگران به اشتراک می گذارند.
In recent years, Iran has faced economic challenges and political tensions, but the spirit of its people remains unbroken. Iran continues to be a fascinating and complex country, full of history, art, and beauty, and it remains a destination that should be on everyone's travel list.
در سال های اخیر، ایران با چالش های اقتصادی و تنش های سیاسی روبرو شده است، اما روح مردمش همچنان بی پرواست. ایران همچنان کشوری جذاب و پیچیده، پر از تاریخ، هنر و زیبایی است و مقصدی است که باید در فهرست سفر همه باشد.

داستان های کوتاه دیگر سطح مبتدی و ساده

Nicole's Drums (درامز نیکول)

Nicole's Drums (درامز نیکول)

ادامه مطلب
The lump of gold (یک تکه طلا)

The lump of gold (یک تکه طلا)

ادامه مطلب
Formula For Happiness   (فرمول خوشبختی)

Formula For Happiness (فرمول خوشبختی)

ادامه مطلب
Amanda's Work (کار آماندا)

Amanda's Work (کار آماندا)

ادامه مطلب

داستان های کوتاه دیگر سطح متوسط و پیشرفته

What are you talking about  (در رابطه با چه چیزی داری صحبت می کنی؟)

What are you talking about (در رابطه با چه چیزی داری صحبت می کنی؟)

ادامه مطلب
Staying at Home (ماندن در خانه)

Staying at Home (ماندن در خانه)

ادامه مطلب
The purpose of life (مقصد نهایی)

The purpose of life (مقصد نهایی)

ادامه مطلب
Kebab  ( کباب )

Kebab ( کباب )

ادامه مطلب