داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ، What are you talking about (در رابطه با چه چیزی داری صحبت می کنی؟)

سطح : المنتری (Elementary) ، زمان : حال استمراری (Present Continuous)

Jane and Laura are walking to the mall. They want to buy new clothes. Jane has some money and Laura has some money.
جین و لورا در حال پیاده روی به سمت مرکز خرید هستند. آنها می خواهند لباس نو بخرند. جین مقداری پول دارد و لورا مقداری پول.
Suddenly, Jane is calling: “Laura! Laura! Look at that dress! Isn’t it beautiful? I want that dress, but I don’t have enough money.”
ناگهان جین صدا می زند: “لورا! لورا! به آن لباس نگاه کن! زیبا نیست؟ من آن لباس را می خواهم، اما پول کافی ندارم.”
Laura is calling: “What are you talking about? This is an ugly dress! It is just horrible! I don’t even want to see this dress.”
لورا صدا می زند: “در مورد چی صحبت می کنی؟ این یک لباس زشت است! این فقط وحشتناک است! من حتی نمی خواهم این لباس را ببینم.”
“Ok, ok…” Jane is whispering sadly.
“باشه، باشه…” جین با ناراحتی زمزمه می کند.
Suddenly Laura is calling: “Oh my god! Look at this dress! It is beautiful! I want this dress. Oh, but look at the price. It is too expensive for me.”
ناگهان لورا صدا می زند: “اوه خدای من! این لباس را ببین! زیباست! من این لباس را می خواهم. اوه، اما قیمت را نگاه کن. برای من خیلی گران است.”
Now Jane is calling: “What are you talking about? This is an ugly dress! It is really horrible! I don’t even want to see it.”
حالا جین صدا می زند: “در مورد چی صحبت می کنی؟ این یک لباس زشت است! واقعاً وحشتناک است! من حتی نمی خواهم آن را ببینم.”
“Ok, ok…” Laura is whispering sadly.
“باشه، باشه…” لورا با ناراحتی زمزمه می کند.
Now Jane is sad, and Laura is sad. They are walking home. They have no new clothes, but they know that next time they should respect other opinions…
اکنون جین غمگین است و لورا غمگین است. آنها در حال رفتن به خانه هستند. آنها لباس نو ندارند، اما می دانند که دفعه بعد باید به نظرات یکدیگر احترام بگذارند…

داستان های کوتاه دیگر سطح مبتدی و ساده

Language Confusion (سردرگمی زبان)

Language Confusion (سردرگمی زبان)

ادامه مطلب
Nicole's Drums (درامز نیکول)

Nicole's Drums (درامز نیکول)

ادامه مطلب
Act like the Others (همرنگ جماعت شو)

Act like the Others (همرنگ جماعت شو)

ادامه مطلب
Pete the cat I love my white shoes  (  پیتی گربه ، من کفش های سفیدم رو دوست دارم )

Pete the cat I love my white shoes ( پیتی گربه ، من کفش های سفیدم رو دوست دارم )

ادامه مطلب

داستان های کوتاه دیگر سطح متوسط و پیشرفته

The Lost Key (کلید گم شده)

The Lost Key (کلید گم شده)

ادامه مطلب
The Little Red Hen  (  مرغ کوچک قرمز )

The Little Red Hen ( مرغ کوچک قرمز )

ادامه مطلب
Wonderland  (  سرزمین عجایب )

Wonderland ( سرزمین عجایب )

ادامه مطلب
Music  ( موسیقی )

Music ( موسیقی )

ادامه مطلب