داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ، Sean and the Birthday Cake (شان و کیک و تولد)

سطح : المنتری (Elementary) ، زمان : حال استمراری (Present Continuous)

Sean likes food. He likes fruit and vegetables. He likes bread and cakes. He likes fish and dairy products. He likes meat. He eats everything!
شان غذا را دوست دارد. میوه و سبزیجات را دوست دارد. نان و کیک دوست دارد. ماهی و لبنیات را دوست دارد. او گوشت را دوست دارد. او همه چیز می خورد!
One day he goes to a party. It is a birthday party for his friend Leo. He enjoys the party with his friends. They dance and have fun.
او روزی به مهمانی می رود. این یک جشن تولد برای دوستش لئو است. او از مهمانی با دوستانش لذت می برد. آنها می رقصند و لذت می برند.
At the end of night, Leo’s mother comes with a cake. Everyone is very happy. They like sweet cakes. Sean is also happy. He likes food!
آخر شب، مادر لئو با یک کیک می آید. همه خیلی خوشحال هستند. آنها کیک های شیرین دوست دارند. شان هم خوشحال است. او غذا را دوست دارد!
Leo’s mother slices the cake and gives every kid a piece of cake. Sean is the first one that gets a piece. At first, he is very happy, but after a few moments he turns blue. He runs outside.
مادر لئو کیک را تکه تکه می کند و به هر بچه یک تکه کیک می دهد. شان اولین کسی است که یک تکه (کیک) می گیرد. او ابتدا خیلی خوشحال است اما بعد از چند لحظه آبی می شود. او بیرون می دود.
When he returns, everybody is very surprised. His friend Leo asks, “Sean, is everything alright? You don’t behave like yourself!”
وقتی او برمی گردد همه تعجب می کنند. دوستش لئو می پرسد: “شان، همه چیز خوب است؟ تو مثل خودت رفتار نمی کنی!”
Sean is surprised. “Why, Leo? Why do you say that?”
شان تعجب می کند. “چرا، لئو؟ چرا این را می گویی؟”
“Well,” Leo answers, “you usually love food very much! You don’t run away from food!”
لئو پاسخ می دهد: “خب، تو معمولا غذا را خیلی دوست داری! تو از غذا فرار نمی کنی!”
Sean smiles and says, “Yes, Leo, I love food. But that cake is not food!”
شان لبخند می زند و می گوید: “بله، لئو، من عاشق غذا هستم. اما آن کیک غذا نیست!”

داستان های کوتاه دیگر سطح مبتدی و ساده

The lump of gold (یک تکه طلا)

The lump of gold (یک تکه طلا)

ادامه مطلب
April's Month (ماه آوریل)

April's Month (ماه آوریل)

ادامه مطلب
Pete the cat I love my white shoes  (  پیتی گربه ، من کفش های سفیدم رو دوست دارم )

Pete the cat I love my white shoes ( پیتی گربه ، من کفش های سفیدم رو دوست دارم )

ادامه مطلب
Kevin's Car (ماشین کوین)

Kevin's Car (ماشین کوین)

ادامه مطلب

داستان های کوتاه دیگر سطح متوسط و پیشرفته

The purpose of life (مقصد نهایی)

The purpose of life (مقصد نهایی)

ادامه مطلب
Iran  (  ایران )

Iran ( ایران )

ادامه مطلب
Illness & Medicine (بیماری و پزشکی)

Illness & Medicine (بیماری و پزشکی)

ادامه مطلب
The Lost Key (کلید گم شده)

The Lost Key (کلید گم شده)

ادامه مطلب