داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ، The Little Red Hen ( مرغ کوچک قرمز )

سطح : متوسطه (Intermediate) ، زمان : گذشته استمراری (Simple Past) ، گذشته کامل ساده (Simple Past Perfect)

Once upon a time, there was a little red hen who lived on a farm. She found some wheat seeds and asked the other farm animals if they would help her plant them. However, none of the animals wanted to help.
روزی یک مرغ قرمز کوچولو در مزرعه ای زندگی می‌کرد. او چند دانه گندمی پیدا کرد و از سایر حیوانات مزرعه خواست که به او کمک کنند تا آن‌ها را بکارد، اما هیچ یک از حیوانات مزرعه نمی‌خواستند که به او کمک کنند.
So, the little red hen planted the seeds by herself. She tended to the wheat, harvesting it when it was ready, and grinding the wheat into flour. When she had finished, she asked the other animals if they would help her bake the flour into bread.
بنابراین، مرغ قرمز کوچولو دانه ها را به تنهایی کاشت. او به گندم رسیدگی کرد و آن را هنگامی که آماده بود برداشت کرد و به آرد تبدیل کرد. وقتی که همه کارها تمام شد، از سایر حیوانات مزرعه خواست که به او کمک کنند تا آرد را به نان تبدیل کند.
But, once again, none of the animals wanted to help. So, the little red hen baked the bread all by herself. When it was done, she asked the other animals if they would like to eat some.
اما، دوباره هیچ یک از حیوانات نمی‌خواستند که به او کمک کنند. بنابراین، مرغ قرمز کوچولو تنها همه نان ها را پخت. وقتی که آماده شد، از سایر حیوانات مزرعه خواست که اگر مایلند کمی از آن بخورند.
The other animals were more than happy to eat the bread, but the little red hen refused to share it with them. She said, "I planted the wheat, I harvested it, I ground it into flour, and I baked the bread. I did all the work, so I will eat all the bread."
حیوانات دیگر از خوردن نان خوشحال بودند، اما مرغ قرمز کوچک حاضر نشد آن را با آنها تقسیم کند. گفت: گندم را کاشتم، درو کردم، آرد کردم و نان را پختم، همه کار کردم، پس همه نان را خواهم خورد.

داستان های کوتاه دیگر سطح مبتدی و ساده

April's Month (ماه آوریل)

April's Month (ماه آوریل)

ادامه مطلب
Act like the Others (همرنگ جماعت شو)

Act like the Others (همرنگ جماعت شو)

ادامه مطلب
Nicole's Drums (درامز نیکول)

Nicole's Drums (درامز نیکول)

ادامه مطلب
Amanda's Work (کار آماندا)

Amanda's Work (کار آماندا)

ادامه مطلب

داستان های کوتاه دیگر سطح متوسط و پیشرفته

What are you talking about  (در رابطه با چه چیزی داری صحبت می کنی؟)

What are you talking about (در رابطه با چه چیزی داری صحبت می کنی؟)

ادامه مطلب
Food (غذا)

Food (غذا)

ادامه مطلب
Lionel Messi  (  لیونل مسی )

Lionel Messi ( لیونل مسی )

ادامه مطلب
Lost and Found (گمشده و پیدا شده)

Lost and Found (گمشده و پیدا شده)

ادامه مطلب