کلمات پرکننده یا فیلر (Filler) چه هستند؟ کلمات فیلر به همراه مثال

  1402-09-06
  لغات | Vocabulary

کلمات پرکننده یا فیلر

 

کلمات filler در انگلیسی به کلماتی اشاره دارد که به عنوان واژه‌های پر کننده یا پر کننده‌های خالی در جملات یا مکالمات به کار می‌روند. این کلمات برای پر کردن فضاهای خالی در متن یا سخنرانی استفاده می‌شوند و اغلب برای افزودن طول به جملات یا فاصله‌های زمانی در گفتگوها به کار می‌روند. مثال‌هایی از کلمات filler عبارتند از:

Um: برای ایجاد یک فاصله کوتاه در مکالمه.

Uh: مانند "um"، برای ایجاد تعویق در گفتگو.

Well: برای شروع یک جمله یا توضیح.

You know: برای اشاره به چیزی که فکر می‌کنید مخاطب هم ممکن است بداند.

Like: برای توصیف یا توضیح، خصوصاً در محاوره غیررسمی.

So: برای آغاز یا ادامه یک داستان یا توضیح.

Basically: برای خلاصه کردن یک موضوع یا ایده.

Actually: برای تصحیح یا تاکید بر یک نکته.

Seriously: برای افزودن تأکید یا جلب توجه به گفتگوها.

Literally: برای افزودن تأکید و یا وضوح به جمله.

Totally: برای افزودن تأکید، تائید، یا توضیح به گفتگوها.

Clearly: برای نشان دادن قطعیت یا وضوح در اظهارنظر.

You see: برای توضیح، روشن کردن، یا برجسته کردن نکات مهم.

I mean: برای توضیح یا اظهار دقت در مطلب گفته شده.

You know what I mean: برای اطمینان از درک مخاطب از مطلب.

At the end of the day: برای خلاصه کردن یا تاکید بر یک نکته مهم.

Believe me: برای تاکید بر صحت یا جدی‌تر بودن اظهارات، نظرات یا اطلاعات.

 I guess / I suppose: برای ابراز اظهارات مطمئن نبوده و یا اندکی تردید در مورد یک نظر یا اطلاعات.

Or something: برای ایجاد اطمینان از تواضع و عدم دقت در انتخاب کلمات یا اطلاعات.

Right: برای نشان دادن تأیید، توجیه، یا ایجاد اتصال بین اظهارات.

 

کلمه Um به عنوان فیلر:

"Um" یکی از معروف‌ترین کلمات filler در زبان انگلیسی است. این کلمه معمولاً به عنوان یک نشانه تعویق یا ابهام در گفتار به کار می‌رود. زمانی که فرد در حال تفکر است، یک موقعیت ناگهانی برای استفاده از "um" پیش می‌آید تا فاصله زمانی برای ترتیب فکر یا یافتن کلمه مناسب ایجاد شود.

I was thinking about, um, going to the beach this weekend. (من در حال فکر به، امم، رفتن به ساحل در این آخر هفته بودم.)

استفاده از "um" معمولاً نشان‌دهنده موقعیتی است که فرد در حال گفتگو یا ارائه یک نظر است و نیاز به زمان برای تدبیر ادامه مکالمه دارد. این کلمه به عنوان یک نماد طبیعی از تفکر و افکار در جریان مکالمه استفاده می‌شود و اغلب بی‌استفاده به نظر می‌رسد، اما در واقعیت ارزش زیادی در ایجاد پیوستگی و نرمی در مکالمات دارد.

 

کلمه Uh به عنوان فیلر:

"Uh" یکی دیگر از کلمات filler در زبان انگلیسی است که به عنوان نشانه‌ای از تعویق یا ابهام در مکالمات به کار می‌رود. مانند "um"، "uh" نیز معمولاً زمانی به کار می‌رود که فرد در حال فکرکردن است یا نیاز به زمان برای تدبیر کلمات مناسب دارد.

I was, uh, trying to fix the computer, but I couldn't figure it out. (من، اهم، سعی می‌کردم کامپیوتر را تعمیر کنم، اما نتواستم بفهمم.)

استفاده از "uh" نشان‌دهنده این است که گفتاری در حال تدارک یا فکر است و تا حدی طبیعی است. این کلمه ممکن است در مواقعی که فرد می‌خواهد توجه یا تمرکز مخاطب را جلب کند یا زمان بیشتری برای افکار خود داشته باشد، به کار رود. "Uh" نقش اساسی در ایجاد جریان طبیعی و نرمی در مکالمات دارد و به فرد اجازه می‌دهد تا در حین صحبت با دقت بیشتری اظهار نظر کند.

 

همچنین بخوانید : ضرب المثل و اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی با ترجمه فارسی

 

کلمه Well به عنوان فیلر:

کلمه "well" به عنوان filler در زبان انگلیسی معمولاً به کار می‌رود تا یک جمله یا اظهار نظر را شروع کند یا به نوعی فاصله‌ای بین جملات ایجاد کند. این کلمه معمولاً در مکالمات غیررسمی به کار می‌رود و در واقعیت یک نماد غیررسمی برای شروع یک موضوع است.

Well, I was thinking about going to the movies tonight. (حالا، من در حال فکر به رفتن به سینما امشب بودم.)

"Well" به عنوان filler معمولاً به معنایی مانند "حالا" یا "خب" به کار می‌رود و ممکن است برای آماده کردن مخاطب به موضوع یا اظهار نظر بعدی، یا به عنوان یک نشانه از تفکر قبل از اظهارنظر به کار گرفته شود. استفاده از "well" در اینجا همانند یک نقطه شروع غیررسمی به نظر می‌آید و به مکالمه یک لمسه از طبیعیت و گفتار روان می‌دهد.

 

کلمه You know به عنوان فیلر:

کلمه "you know" به عنوان یک filler در مکالمات انگلیسی بسیار رایج است. این کلمه به عنوان یک نشانه یا علامت غیررسمی برای ارتباط با مخاطب و ایجاد تواصل به کار می‌رود. اغلب برای تأیید یا اشتراک نظر با مخاطب به کار می‌رود.

I was, you know, really tired after the long flight. (من، می‌دونی، واقعاً خسته بودم بعد از پرواز طولانی.)

استفاده از "you know" معمولاً برای بیان یک نظر یا اطلاعاتی که متکلم فرض می‌کند مخاطب هم در جریان است، به کار می‌رود. این کلمه نشان‌دهنده این است که متکلم اطلاعاتی را به مخاطب ارائه می‌دهد که او فکر می‌کند مخاطب هم ممکن است در جریان داشته باشد. "You know" به عنوان filler در مکالمات روزمره به شکلی غیررسمی و صمیمی به کار می‌رود.

 

کلمه Like به عنوان فیلر:

کلمه "like" به عنوان filler معمولاً در گفتار غیررسمی به کار می‌رود و برای افزودن تعابیر زیادی به مکالمات و اظهار نظرها به کار می‌رود. این کلمه به عنوان یک پیشوند یا واژه‌ی افزوده به جملات افزوده می‌شود و بیانگر استفاده غیردقیق از زبان در توصیف یا توضیح چیزی است.

So, like, I was at the mall, and then like, I saw this amazing dress. (پس، مثل، من در مال بودم، و بعد، مثل، من این لباس فوق‌العاده رو دیدم.)

استفاده از "like" به عنوان filler بیشتر در مکالمات نوجوانانه یا غیررسمی دیده می‌شود و به تعداد زیادی از جملات اضافه می‌شود. این استفاده نقشی را ایفا می‌کند که اغلب برای تقویت احساسات، بیان احساسات، یا توصیف دقیق‌تر تجربیات به کار می‌رود. به عنوان مثال، افراد ممکن است بگویند "I was, like, so excited!" (من، مثل، خیلی هیجان زده بودم!) به جای استفاده از کلمات دقیق‌تری مانند "I was very excited." (من خیلی هیجان زده بودم).

 

همچنین بخوانید :  افعالی که بعد از آنها فعل ing دار به کار می رود

 

کلمه So به عنوان فیلر:

کلمه "so" یکی از fillerهای معمول در زبان انگلیسی است که برای آغاز یا اتصال جملات و گفتگوها به کار می‌رود. این کلمه بیشتر به عنوان یک واژه‌ی اتصال‌دهنده در گفتار غیررسمی و محاوره‌ای به کار می‌رود.

So, I was at the party, and then I saw Sarah. (پس، من در مهمانی بودم، و بعد، سارا رو دیدم.)

استفاده از "so" به عنوان filler معمولاً برای شروع یک جمله جدید یا ادامه دادن به یک ایده به کار می‌رود. این کلمه در واقع به معنای "بنابراین" یا "پس از آن" می‌آید و می‌تواند به جملات اضافه شود تا ارتباط بین جملات را بهبود بخشد. "So" همچنین در مکالمات روزمره به عنوان یک filler برای ایجاد روند طبیعی و غیررسمی استفاده می‌شود.

 

کلمه Basically به عنوان فیلر:

کلمه "basically" یک filler معمول در زبان انگلیسی است که برای خلاصه کردن یا توضیح دادن به شیوه‌ای ساده و مختصر به کار می‌رود. این کلمه معمولاً برای تأکید بر نکات کلیدی یا خلاصه کردن مفهوم یک جمله به کار می‌رود.

I, basically, just need you to finish the report by tomorrow. (من، در واقع، فقط نیاز دارم تا شما گزارش را تا فردا تمام کنید.)

استفاده از "basically" معمولاً به معنای "به طور اساسی" یا "به طور خلاصه" است و برای ساده‌تر کردن یا توضیح دادن یک موضوع به کار می‌رود. این کلمه در مکالمات روزمره به عنوان یک filler برای جلب توجه به نکات اصلی یا تأکید بر اهمیت مطلب استفاده می‌شود.

 

کلمه Actually به عنوان فیلر:

کلمه "actually" به عنوان یک filler معمولاً برای تصحیح یا تأکید بر یک نکته به کار می‌رود. این کلمه اغلب برای نشان دادن اطلاعات جدید یا تفاوت با انتظارات فرد مخاطب به کار می‌رود.

I thought the meeting was at 3, but, actually, it's at 2. (فکر می‌کردم که جلسه ساعت 3 است، اما، در واقع، ساعت 2 است.)

استفاده از "actually" نشان‌دهنده تغییر در اطلاعات یا اظهارنظرها است. این کلمه به معنای "در واقع" یا "در حقیقت" به کار می‌رود و به گونه‌ای جلب توجه مخاطب به تفاوت یا تصحیح یک اطلاعات پیشین می‌پردازد. "Actually" به عنوان یک filler، مکالمات را زنده‌تر و جذاب‌تر کرده و به متکلم اجازه می‌دهد تا نظرات خود را با تأکید بیشتری ارائه دهد.

 

همچنین بخوانید :  افعال بی قاعده یا Irregular Verbs

 

کلمه Seriously به عنوان فیلر:

کلمه "seriously" به عنوان filler در زبان انگلیسی برای افزودن تأکید یا جلب توجه به گفتگوها به کار می‌رود. این کلمه معمولاً به صورت غیررسمی به کار می‌رود و برای نشان دادن جدی‌تر بودن یا اهمیت دادن به موضوع مطرح شده است.

I was, seriously, so surprised when I heard the news. (من، واقعاً، خیلی شگفت‌زده بودم وقتی خبر را شنیدم.)

استفاده از "seriously" به عنوان filler نشان‌دهنده جدی‌تر گرفتن مکالمه است. این کلمه به مکالمات یک لمسه اضافی از وضوح و احساسات افزوده و به متکلم اجازه می‌دهد تا تأکید خود را بیان کند. "Seriously" در مکالمات روزمره معمولاً به عنوان یک filler غیررسمی و صمیمی به کار می‌رود.

 

کلمه Literally به عنوان فیلر:

کلمه "literally" به عنوان filler در مکالمات زبان انگلیسی به کار می‌رود تا تأکید و یا وضوح به جمله اضافه شود. این کلمه معمولاً به صورت غیررسمی به کار می‌رود و برای تاکید بر صحت یا واقعیت یک موضوع یا حالت به کار می‌رود.

I literally couldn't believe my eyes when I saw it. (واقعاً نمی‌توانستم باور کنم که چشمانم وقتی دیدم.)

استفاده از "literally" به عنوان filler نشان‌دهنده تأکید بر دقت یا واقعیت یک موضوع است. این کلمه ممکن است برای افزودن جنبه تعجب یا حتی زیبایی به مکالمه به کار رود. متکلم با استفاده از "literally" نشان می‌دهد که او در واقعیت به همان شیء یا وضعیت اشاره می‌کند و برای تاکید بیشتر از آن استفاده می‌کند.

 

کلمه Totally به عنوان فیلر:

کلمه "totally" به عنوان filler در مکالمات زبان انگلیسی برای افزودن تأکید، تائید، یا توضیح به گفتگوها به کار می‌رود. این کلمه معمولاً به صورت غیررسمی به کار می‌رود و برای نشان دادن تأیید یا تأثیرگذاری بیشتر به کار می‌رود.

I totally agree with you on that. (کاملاً با شما در این موضوع موافقم.)

استفاده از "totally" به عنوان filler نشان‌دهنده تصمیم یا نظر مثبت متکلم است. این کلمه به مکالمه احساس اطمینان و موافقت می‌آورد و برای ابراز تاثیرگذاری بیشتر یا تأکید بر یک مطلب به کار می‌رود. "Totally" معمولاً در مکالمات غیررسمی و صمیمی به کار می‌رود و می‌تواند برای تاکید بر واقعیت یا موافقت در موضوعات مختلف به کار رود.

 

همچنین بخوانید :  جملات پرکاربرد و رایج انگلیسی در سفر

 

کلمه Clearly به عنوان فیلر:

کلمه "clearly" به عنوان filler در مکالمات انگلیسی معمولاً برای نشان دادن قطعیت یا وضوح در اظهارنظر یا توضیح به کار می‌رود. این کلمه ممکن است به عنوان یک نشانه از اطمینان یا برجسته کردن یک نکته در مکالمه به کار رود.

Clearly, we need to address this issue as soon as possible. (بدیهی است، ما باید به این مسئله هر چه سریعتر پرداخته شود.)

استفاده از "clearly" به عنوان filler نشان‌دهنده اطمینان و وضوح در نظر متکلم است. این کلمه بیانگر این است که متکلم فکر می‌کند نکته‌ای که به آن اشاره می‌کند، برای مخاطب بسیار واضح یا قابل فهم است. "Clearly" در مکالمات معمولاً برای برجسته کردن یک مطلب یا نکته مهم به کار می‌رود و به مکالمه توانایی اطمینان و قوت افزوده می‌شود.

 

کلمه You see به عنوان فیلر:

کلمه "you see" به عنوان filler در مکالمات انگلیسی برای توضیح، روشن کردن، یا برجسته کردن نکات مهم به کار می‌رود. این عبارت به معنای "متوجه می‌شوید" یا "می‌بینید" است و برای تقویت یا توضیح یک اظهارنظر به کار می‌رود.

I've been working on this project for weeks, and, you see, it's quite challenging. (من چند هفته است که در حال کار روی این پروژه هستم و، متوجه می‌شوید، خیلی چالشی است.)

استفاده از "you see" به عنوان filler معمولاً برای برجسته کردن یا توضیح نکات اضافی به مکالمه افزوده می‌شود. این عبارت به متکلم اجازه می‌دهد تا نکات مهمتر یا تفاوت‌هایی را برجسته کند و مخاطب را به مطلب دقت بیشتری بکشاند. "You see" معمولاً در مکالمات غیررسمی به کار می‌رود و به متکلم امکان ارائه توضیحات بیشتر را می‌دهد.

 

کلمه I mean به عنوان فیلر:

عبارت "I mean" به عنوان filler در مکالمات انگلیسی برای توضیح یا اظهار دقت در مطلب گفته شده به کار می‌رود. این عبارت به متکلم اجازه می‌دهد تا مفهوم یا ایده‌های خود را بهتر توضیح دهد یا یک موضوع را دقیق‌تر مشخص کند.

I went to the store to buy some groceries, I mean, we were running out of essentials. (من به فروشگاه رفتم تا چند خرید کنم، یعنی، ما در حال تمام شدن مواد ضروری بودیم.)

استفاده از "I mean" نشان‌دهنده اصطلاحاتی است که متکلم از آن استفاده می‌کند تا یک نظر، توضیح یا اظهار نظر را ملموس‌تر کند. این عبارت به کاربردن‌های مختلفی دارد و ممکن است برای بهبود وضوح در مکالمات به کار رود. "I mean" معمولاً در مکالمات غیررسمی و روزمره به کار می‌رود.

 

کلمه You know what I mean به عنوان فیلر:

عبارت "You know what I mean" به عنوان filler در مکالمات انگلیسی برای اطمینان از درک مخاطب از مطلب گفته شده به کار می‌رود. این عبارت بیانگر این است که متکلم انتظار دارد مخاطب مطلب گفته شده را درک کرده باشد و به همدیگر از نظرات مشترکی اطمینان حاصل شده باشد.

I had a really long day at work, you know what I mean? (من یک روز بلند و خسته‌کننده در محل کار داشتم، می‌دونی چه می‌گم؟)

استفاده از "You know what I mean" به عنوان filler نشان‌دهنده این است که متکلم انتظار دارد مخاطب در موضوع مورد بحث با او همدیگر درک داشته باشند. این عبارت به کار می‌رود تا اطمینان حاصل شود که مفهوم گفته شده به درستی منتقل شده است. این نحوه از بیان به مکالمه یک لمسه از صمیمیت و ارتباط بیشتر افزوده و به متکلم اجازه می‌دهد تا اطلاعات را با احساسات بیشتری به اشتراک بگذارد.

 

کلمه At the end of the day به عنوان فیلر:

عبارت "At the end of the day" به عنوان filler در مکالمات انگلیسی برای خلاصه کردن یا تاکید بر یک نکته مهم یا اهمیت موضوع به کار می‌رود. این عبارت معمولاً برای اعلام یک نتیجه یا نکته اصلی بعد از بحث یا تبادل نظر به کار می‌رود.

We faced a lot of challenges during the project, but, at the end of the day, we completed it successfully. (ما در طول پروژه با بسیاری از چالش‌ها روبرو شدیم، اما، در آخرین تحلیل، آن را با موفقیت به اتمام رساندیم.)

استفاده از "At the end of the day" نشان‌دهنده تاکید بر نتیجه نهایی یا نکته اصلی در موضوع مورد بحث است. این عبارت به متکلم امکان می‌دهد تا بعد از بحث در موضوعات مختلف، به یک نتیجه یا نکته اصلی برسد. "At the end of the day" در مکالمات غیررسمی و روزمره به کار می‌رود و برای خلاصه کردن و تأکید بر اهمیت نتیجه استفاده می‌شود.

 

کلمه Believe me به عنوان فیلر:

عبارت "Believe me" به عنوان filler در مکالمات انگلیسی برای تاکید بر صحت یا جدی‌تر بودن اظهارات، نظرات یا اطلاعات به کار می‌رود. این عبارت معمولاً برای افزایش اعتماد به نفس متکلم یا ابراز اطمینان به مخاطب به کار می‌رود.

Believe me, this is the best decision we can make for our business. (باور کنید، این بهترین تصمیمی است که می‌توانیم برای کسب و کار خود بگیریم.)

استفاده از "Believe me" نشان‌دهنده این است که متکلم با اطلاعات یا نظراتی که ارائه می‌دهد، مطمئن و معتقد به صحت آن است و این موضوع را به مخاطب هم انتقال می‌دهد. این عبارت برای ایجاد اثرگذاری بیشتر در مکالمه و قوت بخشیدن به اظهارات یا پیشنهادات به کار می‌رود. "Believe me" در مکالمات غیررسمی و در جملاتی که نیاز به تأکید بیشتر دارند، به کار می‌رود.

 

کلمه I guess / I suppose به عنوان فیلر:

عبارت‌های "I guess" و "I suppose" به عنوان filler در مکالمات انگلیسی برای ابراز اظهارات مطمئن نبوده و یا اندکی تردید در مورد یک نظر یا اطلاعات به کار می‌روند. این عبارات نشان‌دهنده عدم قطعیت یا نسبی بودن نظر متکلم است.

I guess it's going to rain later, so you might want to bring an umbrella. (حدس می‌زنم که بعداً باران می‌آید، پس شاید بهتر باشد یک چتر بیاورید.)

استفاده از "I guess" یا "I suppose" نشان‌دهنده این است که متکلم در مورد نظر یا پیشنهادی که ارائه می‌دهد، کمی تردید دارد و ممکن است بر اساس حدس، فهم، یا اطلاعات محدود انجام شود. این عبارات به مکالمه یک لمسه از تواضع و عدم قطعیت اضافه می‌کنند و در مواقعی که مطمئنی مطلق وجود ندارد به کار می‌روند. "I guess" و "I suppose" معمولاً در مکالمات روزمره و غیررسمی به کار می‌روند.

 

کلمه Or something به عنوان فیلر:

 عبارت "or something" به عنوان filler در مکالمات انگلیسی برای ایجاد اطمینان از تواضع و عدم دقت در انتخاب کلمات یا اطلاعات به کار می‌رود. این عبارت به متکلم اجازه می‌دهد تا یک مطلب را تعمیم دهد یا تردید کرده و در عین حال اطمینان به مخاطب بدهد که دقیقاً چه می‌گوید.

I need to pick up some groceries... milk, bread, or something. (من باید چند خرید بکنم... شیر، نان، یا چیزهایی از این دست.)

استفاده از "or something" نشان‌دهنده تواضع متکلم و تأکید بر این است که او ممکن است دقیقاً نتواسته کلمه یا مورد موردنظر را بیان کند. این عبارت به کار می‌رود تا مطلب را بخوبی تعریف کند، اما به دلیل نداشتن اطمینان کامل از کلمات یا اطلاعات، از "or something" استفاده می‌کند. این عبارت معمولاً در مکالمات غیررسمی و در جاهایی که دقت در انتخاب کلمات مهم نیست به کار می‌رود.

 

کلمه Right به عنوان فیلر:

کلمه "right" به عنوان filler در مکالمات انگلیسی برای نشان دادن تأیید، توجیه، یا ایجاد اتصال بین اظهارات به کار می‌رود. این کلمه به متکلم اجازه می‌دهد تا تأیید یا تأثیرگذاری بیشتری به مطلب اضافه کند.

We need to finish this report by tomorrow, right? (ما باید این گزارش را تا فردا تمام کنیم، درسته؟)

استفاده از "right" به عنوان filler نشان‌دهنده این است که متکلم انتظار دارد مخاطب با اظهارات یا سوالات او موافقت یا تأیید کند. این کلمه به مکالمه لطمات کمی می‌زند و متکلم از طریق استفاده از "right" اطمینان حاصل می‌کند که مخاطب در دسته باورهای او قرار دارد. "Right" معمولاً در مکالمات غیررسمی به کار می‌رود و به مکالمه تاکید و زیبایی اضافه می‌کند.

 

چه زمانی از کلمات پر کننده در انگلیسی استفاده می‌شود؟

کلمات پرکننده (Filler Words) در زبان انگلیسی به کلمات و عباراتی اطلاق می‌شود که به طور اصطلاحی در مکالمات بی‌مفهوم یا بدون معنی به کار می‌روند. این کلمات به طور عمده برای پر کردن فاصله‌ها در مکالمات یا به عنوان نشانه‌های تعداد زیادی از مکالمات بی‌مفهوم استفاده می‌شوند. استفاده از کلمات پرکننده می‌تواند به علت عدم در دسترس بودن کلمات مناسب یا تردید مکالمه‌کننده در مورد موضوع باشد.

زمانهای استفاده از کلمات پرکننده ممکن است شامل موارد زیر باشد:

هنگام تفکر یا جستجو برای کلمات مناسب:

  Um, well, you know, like, so, I mean...

هنگام قطعه‌بندی یا افزودن زمان به گفتگو:

  So, anyway, you know what I mean, at the end of the day...

هنگامی که کسی در حال یادآوری چیزی است یا تردید دارد:

  Let me think, uh, I guess, you see...

در مکالمات غیررسمی یا روزمره:

  Like, you know, well, yeah, right...

هنگام انتظار یا فکر کردن در حالی که مکالمه ادامه می‌یابد:

  So, um, yeah, right, basically...

در جاهایی که شخصی می‌خواهد وقفه یا تاخیری را پر کند:

  Uh, well, I mean, you see, or something...
استفاده از این کلمات در حد معقول می‌تواند به مکالمات طبیعی‌تر و جذاب‌تر کمک کند، اما استفاده بیش از حد آن‌ها ممکن است باعث افت کیفیت مکالمه شود.

 

جدیدترین ها

جدیدترین مطالب و مقالات انگلیسی

چرا زبان انگلیسی بهترین و پرکاربردترین زبان دنیاست؟

چرا زبان انگلیسی بهترین و پرکاربردترین زبان دنیاست؟

ادامه مطلب
استفاده از هوش مصنوعی در آموزش زبان انگلیسی: پتانسیل‌ها و چالش‌ها

استفاده از هوش مصنوعی در آموزش زبان انگلیسی: پتانسیل‌ها و چالش‌ها

ادامه مطلب
راهنمای عمومی و جامع آزمون تافل TOEFL و آیلتس IELTS

راهنمای عمومی و جامع آزمون تافل TOEFL و آیلتس IELTS

ادامه مطلب
رایج ترین سوالات درباره آموزش زبان انگلیسی

رایج ترین سوالات درباره آموزش زبان انگلیسی

ادامه مطلب
جدیدترین ها

پربازدیدترین مطالب و مقالات انگلیسی

صد داستان کوتاه انگلیسی سطح مبتدی (ساده) تا پیشرفته با ترجمه فارسی

صد داستان کوتاه انگلیسی سطح مبتدی (ساده) تا پیشرفته با ترجمه فارسی

ادامه مطلب
ضرب المثل و اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی با ترجمه فارسی

ضرب المثل و اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی با ترجمه فارسی

ادامه مطلب
آموزش تضمینی زبان انگلیسی

آموزش تضمینی زبان انگلیسی

ادامه مطلب
آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

ادامه مطلب
  1402-09-06
  لغات | Vocabulary