افعال بی قاعده یا Irregular Verbs

  1402-02-10
  آموزش زبان انگلیسی

افعال بی قاعده یا Irregular Verbs به افعالی گفته می‌شود که در زمان گذشته و همچنین شکل سوم یا Past Participle آن‌ها، با فرمت استانداردی که در فعل منظم یعنی افزودن پسوند -ed به انتهای فعل به کار می‌رود، مطابقت ندارند. در نتیجه شکل گذشته و شکل سوم این افعال باید به‌صورت جداگانه یاد گرفته شوند.

برای مثال فعل "to go" در زمان گذشته به شکل "went" و در شکل سوم به شکل "gone" در می‌آید. همچنین فعل "to eat" در زمان گذشته به شکل "ate" و در شکل سوم به شکل "eaten" در می‌آید. بنابراین، افعال بی قاعده باید به‌صورت جداگانه یاد گرفته شوند و نمی‌توان به روش قاعده‌مندی که در افعال منظم مورد استفاده قرار می‌گیرد، شکل گذشته و شکل سوم آن‌ها را تشخیص داد.

تعداد افعال بی قاعده در زبان انگلیسی نسبتاً بالاست و به‌مرور زمان، با یادگیری آن‌ها و تمرین زیاد، می‌توان به طور قابل توجهی دامنه واژگان خود را گسترش داد.

Base Form Past Simple (V2) Past Participle (V3)
arise arose arisen
awake awoke awoken
be was/were been
bear bore born(e)
beat beat beaten
become became become
begin began begun
bend bent bent
bet bet bet
bind bound bound
bite bit bitten
bleed bled bled
blow blew blown
break broke broken
breed bred bred
bring brought brought
broadcast broadcast broadcast
build built built
burn

burnt

burned

burnt

burned

burst burst burst
buy bought bought
can could … (been able)
catch caught caught
choose chose chosen
cling clung clung
come came come
cost cost cost
creep crept crept
cut cut cut
deal dealt dealt
dig dug dug
do did done
draw drew drawn
dream

dreamt

dreamed

dreamt

dreamed

drink drank drunk
drive drove driven
eat ate eaten
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fly flew flown
forbid forbade forbidden
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
freeze froze frozen
get got got
give gave given
go went gone
grind ground ground
grow grew grown
hang hung hung
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
kneel knelt knelt
know knew known
lay laid laid
lead led led
lean

leant

leaned

leant

leaned

learn

learnt

learned

learnt

learned

leave left left
lend lent lent
let let let

lie

(in bed)

lay lain

lie

(to not tell the truth)

lied lied
light

lit

lighted

lit

lighted

lose lost lost
make made made
may might
mean meant meant
meet met met
mow mowed

mown

mowed

must had to
overtake overtook overtaken
pay paid paid
put put put
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
saw sawed

sawn

sawed

say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
set set set
sew sewed

sewn

sewed

shake shook shaken
shall should
shed shed shed
shine shone shone
shoot shot shot
show showed shown
shrink shrank shrunk
shut shut shut
sing sang sung
sink sank sunk
sit sat sat
sleep slept slept
slide slid slid
smell smelt smelt
sow sowed

sown

sowed

speak spoke spoken
spell

spelt

spelled

spelt

spelled

spend spent spent
spill

spilt

spilled

spilt

spilled

spit spat spat
spread spread spread
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
sting stung stung
stink stank stunk
strike struck struck
swear swore sworn
sweep swept swept
swell swelled

swollen

swelled

swim swam swum
swing swung swung
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
understand understood understood
wake woke woken
wear wore worn
weep wept wept
will would
win won won
wind wound wound
write wrote written

 

در ادامه به ازای قسمت سوم هر یک افعال یک مثال به همراه معنی فارسی آن آمده است:

 

The issue had arisen before, but we managed to solve it quickly.
 این موضوع قبلاً مطرح شده بود، اما ما به سرعت آن را حل کردیم.
I was awoken by the sound of thunder in the middle of the night.
 نیمه های شب با صدای رعد از خواب بیدار شدم.
She has been studying Spanish for years and is now fluent.
 او سال‌هاست که اسپانیایی می‌خواند و اکنون مسلط است.
He was born in New York City in 1992.
 او در سال 1992 در شهر نیویورک به دنیا آمد.
The boxer was beaten in the final round of the championship match.
 بوکسور در دور پایانی مسابقه قهرمانی شکست خورد.
After years of hard work, she had become a successful entrepreneur.
 او پس از سال ها کار سخت، به یک کارآفرین موفق تبدیل شده بود.
The construction of the new building had begun last year and is now almost complete.
 ساخت ساختمان جدید از سال گذشته آغاز شده بود و اکنون تقریباً تکمیل شده است.
He bent down to pick up the keys he had dropped on the ground.
 خم شد تا کلیدهایی را که روی زمین انداخته بود بردارد.
I bet you can't guess what I'm thinking right now.
 شرط می بندم نمی توانید حدس بزنید در حال حاضر به چه فکر می کنم.
The prisoner was bound and taken to his cell.
 زندانی را بستند و به سلول خود بردند.
The dog had bitten the mailman, but luckily the wound was not serious.
 سگ پستچی را گاز گرفته بود اما خوشبختانه زخم جدی نبود.
The cut was deep and had bled profusely, requiring immediate medical attention.
 بریدگی عمیق بود و خونریزی شدیدی داشت که نیاز به مراقبت فوری پزشکی داشت.
The wind had blown the leaves off the trees, creating a beautiful carpet on the ground.
 باد برگ های درختان را پر کرده بود و فرش زیبایی روی زمین ایجاد کرده بود.
The vase had broken into a million pieces after falling off the shelf.
 گلدان پس از افتادن از قفسه به میلیون ها تکه شکسته بود.
The farmer had bred a new variety of corn that was resistant to drought.
 کشاورز گونه جدیدی از ذرت را پرورش داده بود که به خشکی مقاوم بود.
She had brought her favorite book to read on the plane.
 او کتاب مورد علاقه اش را برای خواندن در هواپیما آورده بود.
The news of the disaster was broadcast on every major news network.
 خبر این فاجعه از هر شبکه خبری بزرگ پخش شد.
The architect had built the house with sustainable materials and energy-efficient features.
 معمار خانه را با مصالح پایدار و ویژگی های کم مصرف ساخته بود.
The house burnt/burned down in a devastating fire.
 خانه در آتش سوزی ویرانگر سوخت/سوخت.
The balloon had burst after hitting a sharp object.
 بالون پس از برخورد با جسم تیز ترکیده بود.
She had just bought a new car when her old one broke down.
 او تازه یک ماشین نو خریده بود که ماشین قدیمی اش خراب شد.
He hadn't been able to solve the problem on his own, so he asked for help.
 او به تنهایی نتوانسته بود مشکل را حل کند، بنابراین درخواست کمک کرد.
The cat caught the mouse and proudly carried it around in its mouth.
 گربه موش را گرفت و با غرور در دهانش حمل کرد.
She had chosen a beautiful dress for the wedding.
 او یک لباس زیبا برای عروسی انتخاب کرده بود.
The child clung tightly to his mother's hand as they crossed the busy street.
 کودک در حالی که از خیابان شلوغ عبور می کردند، محکم به دست مادرش چسبیده بود.
They had come all the way from Australia to visit New York City.
 آنها تمام راه را از استرالیا برای بازدید از شهر نیویورک آمده بودند.
The repair work ended up costing more than they had anticipated.
 کار تعمیر در نهایت بیش از آنچه آنها پیش بینی می کردند هزینه داشت
The spider crept quietly across the ceiling, unnoticed by the people below.
 عنکبوت بی سر و صدا بر روی سقف خزید، بدون توجه مردم زیر.
He had cut himself while shaving and needed to put a bandage on the wound.
 هنگام اصلاح خود را بریده بود و باید روی زخم پانسمان می کرد.
The dealer dealt the cards for the next hand of poker.
 فروشنده کارت ها را برای دست بعدی پوکر پخش کرد.
The archaeologists had dug up an ancient artifact that had been buried for centuries.
 باستان شناسان یک اثر باستانی را که قرن ها مدفون بود، حفر کردند.
She had done her best to prepare for the exam, but it was still very difficult.
 او تمام تلاش خود را کرده بود تا برای امتحان آماده شود، اما هنوز خیلی سخت بود.
She had drawn a beautiful picture of a sunset with watercolors.
 او نقاشی زیبایی از غروب خورشید با آبرنگ کشیده بود
He had dreamt/dreamed of traveling the world since he was a child.
 او از کودکی رویای سفر به دنیا را در سر داشت.
They had drunk too much wine and were feeling a bit dizzy.
 آنها بیش از حد شراب نوشیده بودند و کمی احساس سرگیجه داشتند.
She had driven across the country by herself, stopping at various national parks along the way.
 او در سراسر کشور به تنهایی رانندگی کرده بود و در پارک های ملی مختلف در طول مسیر توقف کرده بود.
They had eaten a delicious dinner at the restaurant and were now too full for dessert.
 آنها یک شام خوشمزه در رستوران خورده بودند و حالا برای دسر خیلی سیر شده بودند.
The leaves had fallen off the trees, signaling the start of autumn.
 برگها از درختان افتاده بود و نشانه شروع پاییز بود.
She had fed the birds in the park, watching them flutter around her.
 او به پرندگان در پارک غذا داده بود و تماشای آنها در حال بال زدن در اطراف خود بود.
He had felt a sudden pain in his shoulder and knew he had injured it somehow.
 درد ناگهانی در شانه‌اش احساس کرده بود و می‌دانست که به نوعی آن را زخمی کرده است.
They had fought hard to defend their territory from the invading army.
 آنها برای دفاع از قلمرو خود در برابر ارتش مهاجم سخت جنگیده بودند.
She had found a lost wallet on the street and returned it to its owner.
 او یک کیف پول گمشده در خیابان پیدا کرده بود و آن را به صاحبش پس داده بود.
He had flown to Europe for a business meeting last week.
 او هفته گذشته برای یک جلسه تجاری به اروپا رفته بود.
Smoking is forbidden in this area due to the risk of fire.
 سیگار کشیدن در این منطقه به دلیل خطر آتش سوزی ممنوع است.
She had forgotten her keys at home and had to wait for her roommate to let her in.
 کلیدهای خانه را فراموش کرده بود و باید منتظر می ماند تا هم اتاقی اش به او اجازه ورود بدهد.
He had forgiven his friend for the mistake and moved on.
 اشتباه دوستش را بخشیده بود و ادامه داد.
The lake had frozen over in the winter, allowing people to ice skate on it.
 دریاچه در زمستان یخ زده بود و به مردم اجازه می داد روی آن اسکیت کنند.
She had got a new job at a prestigious company after months of job searching.
 او پس از ماه ها جستجوی کار، در یک شرکت معتبر شغل جدیدی پیدا کرده بود.
He had given his wife a bouquet of flowers for their anniversary.
 او برای سالگرد ازدواجشان یک دسته گل به همسرش داده بود
They had gone on a hike in the mountains, enjoying the beautiful scenery.
 آنها به پیاده روی در کوه رفته بودند و از مناظر زیبا لذت می بردند.
She had ground the coffee beans herself for a fresh cup of coffee.
 دانه های قهوه را خودش آسیاب کرده بود تا یک فنجان قهوه تازه بنوشد.
The flowers had grown taller than the fence in the backyard.
 گلها از حصار حیاط خلوت بلندتر شده بودند.
She had hung her favorite painting on the wall in the living room.
 نقاشی مورد علاقه اش را در اتاق نشیمن به دیوار آویزان کرده بود.
They had had a great time at the party last night, dancing and laughing with their friends.
 آنها در مهمانی دیشب خوش گذرانده بودند و با دوستانشان رقصیدند و خندیدند.
She had heard a strange noise outside and went to investigate.
 صدای عجیبی از بیرون شنیده بود و برای تحقیق رفت.
The treasure had been hidden in a secret compartment for centuries.
 این گنج قرن ها در یک محفظه مخفی پنهان شده بود.
The baseball had hit the fence with a loud thud.
 بیسبال با صدای بلندی به حصار برخورد کرده بود.
He had held the door open for the elderly woman with a smile.
 با لبخند در را به روی پیرزن باز کرده بود.
She had hurt her ankle while running and had to take a break from exercising.
 او در حین دویدن مچ پایش صدمه دیده بود و مجبور شد از ورزش استراحت کند.
He had kept a journal of his travels around the world.
 او یک دفتر خاطرات از سفرهای خود در سراسر جهان نگه داشته بود.
The soldier had knelt down to pay respect to his fallen comrades.
 سرباز برای ادای احترام به همرزمان کشته شده خود زانو زده بود.
She had known him since childhood and knew all his secrets.
 او را از کودکی می شناخت و از تمام اسرار او آگاه بود.
She had laid out a picnic blanket and basket of food for a romantic lunch in the park.
 او یک پتوی پیک نیک و یک سبد غذا برای یک ناهار عاشقانه در پارک گذاشته بود.
He had led the team to victory in the championship game.
 او در بازی قهرمانی تیم را به پیروزی رساند.
She had leant/leaned against the wall, feeling exhausted after a long day at work.
 او پس از یک روز کاری طولانی، به دیوار تکیه داده بود/به دیوار تکیه داده بود.
He had learnt/learned a new language by practicing every day for months.
 او با ماهها تمرین هر روز یک زبان جدید یاد گرفته بود/ یاد گرفته بود.
She had left her umbrella on the train and had to buy a new one.
 چترش را در قطار جا گذاشته بود و مجبور بود چتر جدیدی بخرد.
He had lent his car to his friend for the weekend.
 ماشینش را برای آخر هفته به دوستش قرض داده بود.
She had let her hair grow long and curly over the past few months.
 او در چند ماه گذشته اجازه داده بود موهایش بلند و مجعد شوند.
He had lain on the beach all day, soaking up the sun.
 او تمام روز را در ساحل دراز کشیده بود و خورشید را غرق می کرد.
She had lied to her parents about where she had been the night before.
 او به پدر و مادرش دروغ گفته بود که شب قبل کجا بوده است.
The candles she had lit/lighted created a cozy atmosphere in the room.
 شمع هایی که او روشن/روشن کرده بود، فضایی دنج را در اتاق ایجاد کرد.
He had lost his wallet on the way to the airport and had to cancel his trip.
 کیف پولش را در راه فرودگاه گم کرده بود و مجبور شد سفرش را کنسل کند
She had made a delicious lasagna for dinner, using her grandmother's recipe.
 او با دستور مادربزرگش برای شام یک لازانیا خوشمزه درست کرده بود.
The joke he had told had meant to be funny, but no one laughed.
 جوکی که او گفته بود به معنای خنده دار بود، اما هیچ کس نخندید.
They had met each other in college and had been best friends ever since.
 آنها در دانشگاه همدیگر را ملاقات کرده بودند و از آن زمان بهترین دوستان بودند.
He had mown/mowed the lawn earlier that day, leaving it neat and tidy.
 او چمن را زودتر آن روز چمن زنی کرده بود و آن را تمیز و مرتب گذاشته بود.
She had never been able to forget the amazing view from the top of the mountain.
 او هرگز نتوانسته بود منظره شگفت انگیز بالای کوه را فراموش کند.
The car had overtaken them on the highway, speeding past them.
 ماشین در بزرگراه از آنها سبقت گرفته بود و با سرعت از کنارشان رد شده بود.
She had paid for her groceries with cash instead of her credit card.
 او برای خرید مواد غذایی خود به جای کارت اعتباری خود، پول نقد پرداخت کرده بود.
He had put his phone on silent to avoid any interruptions during the meeting.
 او برای جلوگیری از هرگونه وقفه در جلسه، تلفن خود را روی سایلنت گذاشته بود
She had read an interesting book about history over the weekend.
 او در آخر هفته کتاب جالبی درباره تاریخ خوانده بود.
They had ridden their bikes along the beach, feeling the wind in their hair.
 آنها با دوچرخه در امتداد ساحل حرکت کرده بودند و باد را در موهای خود احساس می کردند.
The church bells had rung loudly, signaling the start of the wedding ceremony.
 ناقوس کلیسا با صدای بلند به صدا درآمده بود و شروع مراسم عروسی را نشان می داد.
The sun had risen early that morning, painting the sky with beautiful colors.
 آن روز صبح زود خورشید طلوع کرده بود و آسمان را با رنگ های زیبا نقاشی می کرد.
She had run a marathon and had felt proud of herself for completing it.
 او یک ماراتن دویده بود و به خاطر تکمیل آن احساس غرور می کرد.
He had sawn/sawed a piece of wood to fit in his project.
 او یک تکه چوب را اره/اره کرده بود تا در پروژه اش جا شود.
She had said goodbye to her family and friends before leaving for her trip.
 او قبل از رفتن به سفر با خانواده و دوستانش خداحافظی کرده بود
He had seen the movie twice already and was still impressed by the special effects.
 او قبلاً دو بار فیلم را دیده بود و هنوز تحت تأثیر جلوه های ویژه قرار می گرفت.
She had sold her old car and bought a new one.
 او ماشین قدیمی خود را فروخته بود و یک ماشین جدید خریده بود.
She had sent a birthday card to her friend, who lived in another country.
 او برای دوستش که در کشور دیگری زندگی می کرد کارت تولد فرستاده بود.
She had set the table for dinner, putting out plates and silverware.
 میز شام را چیده بود و بشقاب ها و ظروف نقره را بیرون آورده بود.
She had sewn/sewed a patch onto her jeans to cover up a hole.
 او یک وصله روی شلوار جین خود دوخته/دوخته بود تا سوراخی را بپوشاند.
He had shaken his head in disbelief at what he had just heard.
 با ناباوری از شنیده هایش سرش را تکان داده بود.
She had shed tears of joy when she heard the news of her promotion.
 با شنیدن خبر ترفیعش اشک شوق ریخته بود.
The sun had shone brightly all day, making it a perfect day for the beach.
 خورشید در تمام طول روز به شدت درخشیده بود و آن را به یک روز عالی برای ساحل تبدیل کرده بود
He had shot a basketball from half-court and made it in.
 او یک توپ بسکتبال را از نیمه زمین به ثمر رسانده بود.
She had shown her friends the pictures from her recent trip to Europe.
 او تصاویر سفر اخیرش به اروپا را به دوستانش نشان داده بود.
The sweater had shrunk in the wash and no longer fit her.
 ژاکت در شستشو کوچک شده بود و دیگر مناسب او نبود.
He had shut the door quietly to avoid waking up his baby sister.
 او برای اینکه خواهر بچه اش را بیدار نکند، در را به آرامی بسته بود.
They had sung Happy Birthday to their friend, who was turning 30.
 آنها برای دوستشان که 30 ساله شده بود، تولدت مبارک خوانده بودند
The ship had sunk in a storm, but all the crew members were rescued.
 کشتی در طوفان غرق شده بود، اما همه خدمه نجات یافتند.
She had sat on the bench in the park, enjoying the warm sunshine.
 او روی نیمکت پارک نشسته بود و از آفتاب گرم لذت می برد.
He had slept for 12 hours straight, exhausted after a long week at work.
 او پس از یک هفته طولانی در محل کار، 12 ساعت متوالی خوابیده بود.
She had slid down the water slide, screaming with excitement.
 او از روی سرسره آبی سر خورده بود و از هیجان فریاد می زد.
She had smelt the flowers in the garden, enjoying their sweet fragrance.
 او گلهای باغ را استشمام کرده بود و از عطر شیرین آنها لذت می برد.
She had sown/sowed seeds in her garden and was excited to see them grow.
 او دانه‌هایی را در باغچه‌اش کاشت/کاشته بود و از دیدن رشد آنها هیجان‌زده بود.
He had spoken to the manager about his concerns, hoping for a solution.
 او در مورد نگرانی های خود با مدیر صحبت کرده بود و امیدوار بود راه حلی پیدا کند.
She had spelled her name wrong on the registration form and had to correct it.
 او نام خود را اشتباه در فرم ثبت نام نوشته بود و مجبور شد آن را تصحیح کند
They had spent the day at the amusement park, riding roller coasters and eating cotton candy.
 آن‌ها روز را در شهربازی گذرانده بودند، ترن هوایی و پنبه‌نبات می‌خوردند.
She had spilt/spilled coffee on her shirt and had to change before her meeting.
 او قهوه روی پیراهنش ریخته/ریخته بود و باید قبل از ملاقاتش را عوض می کرد.
He had spat out the bad-tasting medicine and refused to take it.
 داروی بد مزه را بیرون آب دهانش ریخته بود و از خوردن آن خودداری کرده بود.
She had spread butter on her toast, savoring the warm, crispy bread.
 روی نان تستش کره مالیده بود و از نان گرم و ترد مزه مزه می کرد.
He had stood in line for hours to buy concert tickets for his favorite band.
 او ساعت ها در صف ایستاده بود تا برای گروه مورد علاقه اش بلیت کنسرت بخرد.
Someone had stolen his bike from the front of his house, and he had to file a police report.
 یک نفر دوچرخه اش را از جلوی خانه اش دزدیده بود و او مجبور شد گزارش پلیس بدهد.
She had stuck a note on the fridge, reminding herself to buy milk on the way home.
 یادداشتی روی یخچال چسبانده بود که به خود یادآوری می کرد در راه خانه شیر بخرد.
She had been stung by a bee and her finger was swollen and painful.
 زنبور او را نیش زده بود و انگشتش متورم و دردناک بود.
The garbage had not been collected for a week and the whole street stunk of rotting food.
 یک هفته بود که زباله ها جمع نشده بود و کل خیابان بوی غذای فاسد می داد.
He had struck the nail with the hammer, but it still wouldn't go in.
 میخ را با چکش زده بود اما باز هم داخل نمی شد.
She had sworn to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in court.
 او در دادگاه سوگند یاد کرده بود که حقیقت را بگوید، تمام حقیقت را بگوید.
She had swept the floor, getting rid of all the dust and debris.
 او زمین را جارو کرده بود و از شر همه گرد و غبار و زباله خلاص شده بود.
His ankle had swollen/swelled up after he twisted it during the soccer game.
 مچ پای او پس از چرخاندن آن در حین بازی فوتبال متورم/ورم کرده بود.
They had swum in the lake, enjoying the cool water on a hot summer day.
 آنها در یک روز گرم تابستانی در دریاچه شنا کرده بودند و از آب خنک لذت می بردند.
He had swung from the rope and landed safely on the other side of the river.
 او از روی طناب تاب خورده بود و به سلامت در آن طرف رودخانه فرود آمده بود.
She had taken a picture of the beautiful sunset over the ocean.
 او عکسی از غروب زیبای خورشید بر فراز اقیانوس گرفته بود.
She had taught her children how to swim at a young age.
 او در جوانی به فرزندانش شنا کردن را یاد داده بود.
He had torn his shirt while climbing over the fence.
 هنگام بالا رفتن از حصار پیراهنش را پاره کرده بود.
She had told her best friend all about her crush on the new guy at work.
 او همه چیز را در مورد علاقه اش به پسر جدید در محل کار به بهترین دوستش گفته بود.
He had thought about quitting his job, but decided to stick it out for a few more months.
 او به ترک شغلش فکر کرده بود، اما تصمیم گرفت چند ماه دیگر آن را کنار بگذارد.
She had thrown the ball to her dog, who eagerly chased after it.
 او توپ را به سمت سگش پرتاب کرده بود که مشتاقانه آن را تعقیب می کرد
She had understood the instructions perfectly and completed the task without any problems.
 او دستورالعمل ها را کاملاً درک کرده بود و کار را بدون هیچ مشکلی به پایان رساند.
He had woken up early to go for a run before work.
 او زود از خواب بیدار شده بود تا قبل از کار برای دویدن برود.
Her shoes had worn out after months of constant use.
 کفش های او پس از ماه ها استفاده مداوم فرسوده شده بود.
She had wept with joy when she found out she had been accepted to her dream school.
 وقتی فهمید در مدرسه رویایی خود پذیرفته شده است از خوشحالی گریه کرده بود.
They had won the championship game, and the whole team celebrated with pizza and ice cream.
 آنها بازی قهرمانی را برده بودند و تمام تیم با پیتزا و بستنی جشن گرفتند
He had wound the clock so that it would keep accurate time.
 او ساعت را پیچانده بود تا ساعت را دقیق نگه دارد.
She had written a letter to her grandmother, updating her on all the recent events in her life.
 او نامه ای به مادربزرگش نوشته بود و او را در جریان تمام اتفاقات اخیر زندگی اش قرار داده بود.

جدیدترین ها

جدیدترین مطالب و مقالات انگلیسی

200 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی

200 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی

ادامه مطلب
کلمات پرکننده یا فیلر (Filler) چه هستند؟ کلمات فیلر به همراه مثال

کلمات پرکننده یا فیلر (Filler) چه هستند؟ کلمات فیلر به همراه مثال

ادامه مطلب
چرا زبان انگلیسی بهترین و پرکاربردترین زبان دنیاست؟

چرا زبان انگلیسی بهترین و پرکاربردترین زبان دنیاست؟

ادامه مطلب
استفاده از هوش مصنوعی در آموزش زبان انگلیسی: پتانسیل‌ها و چالش‌ها

استفاده از هوش مصنوعی در آموزش زبان انگلیسی: پتانسیل‌ها و چالش‌ها

ادامه مطلب
جدیدترین ها

پربازدیدترین مطالب و مقالات انگلیسی

صد داستان کوتاه انگلیسی سطح مبتدی (ساده) تا پیشرفته با ترجمه فارسی

صد داستان کوتاه انگلیسی سطح مبتدی (ساده) تا پیشرفته با ترجمه فارسی

ادامه مطلب
ضرب المثل و اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی با ترجمه فارسی

ضرب المثل و اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی با ترجمه فارسی

ادامه مطلب
آموزش تضمینی زبان انگلیسی

آموزش تضمینی زبان انگلیسی

ادامه مطلب
آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

ادامه مطلب
  1402-02-10
  آموزش زبان انگلیسی